Obchodní podmínky

1. Úvodem

1.1 Kdo jsme my a jak nás můžete kontaktovat?

Jsme obchodní společnost venna.studio s.r.o., IČO: 04885236, sídlem Náměstí 28 října 17, Brno, 60200 , zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou C 92396 vedenou u Krajského soudu v Brně (dále www.vennastudio.com, na kterém prodáváme jedinečné oblečení ze lnu (dále také „obchod“). Pokud si od nás v obchodě koupíte zboží, vystupujeme vůči vám jako prodávající.

Pokud chcete s čímkoliv pomoci, můžete nás kontaktovat tady:

* Telefonní číslo: +420 606 070 610

* E-mailová adresa: info@vennastudio.com

* Doručovací adresa: Náměstí 28.října 17, 602 00, Brno

1.2 Kdo jste vy?

Můžete být lidmi (fyzickými osobami) i právnickými osobami. Spotřebiteli i podnikateli. Hlavně však nakupujete zboží v našem obchodě (dále jen „vy“).

* Kdo je to spotřebitel?

Každý člověk, který s námi mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá kupní smlouvu. Spotřebitele tyto obchodní podmínky chrání v souladu s právními předpisy.

* Kdo je podnikatel?

Člověk nebo právnická osoba, která s námi uzavírá kupní smlouvu ne jako spotřebitel. Pokud s námi uzavíráte kupní smlouvu jako podnikatel, nevztahují se na vás ustanovení těchto obchodních podmínek, která jsou dle těchto obchodních podmínek nebo jejích příloh určena pro spotřebitele.

1.3 Co jsou tyto obchodní podmínky?

Tyto obchodní podmínky jsou závazným právním dokumentem, který je nedílnou součástí kupní smlouvy uzavírané mezi vámi a námi na základě vaší objednávky v obchodu. Obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti vás jako kupujících a nás jako prodávajících.

Nedílnou součástí těchto obchodních podmínek jsou také tyto 2 přílohy:

1) Reklamační řád

2) Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

To znamená, že se jimi smlouva řídí. Tyto přílohy jsme pro přehlednost vyčlenili do samostatných dokumentů a najdete je na konci obchodních podmínek.

1.4 Můžeme se dohodnout na něčem jiném, než najdete v obchodních podmínkách?

Ano, můžeme se dohodnout i individuálně v samostatné kupní smlouvě. Naše individuální ujednání mají přednost před těmito obchodními podmínkami.

2. Co to je kupní smlouva a jak ji spolu můžeme uzavřít?

2.1 Kupní smlouvou je smlouva mezi vámi a námi, která je tvořena těmito obchodními podmínkami. Dle této kupní smlouvy se zavazujeme, že vám odevzdáme věc, kterou kupujete (vámi objednané zboží) a umožníme vám nabýt vlastnické právo k ní. A vy se zavazujete, že věc převezmete a zaplatíte nám kupní cenu.

2.2 Zboží si můžete objednat na našem internetovém obchodě www.vennastudio.com. Chceme, abyste před objednávkou o našem zboží věděli všechno, co potřebujete. Pamatujte však na to, že prezentace našeho zboží v obchodě ještě není závaznou nabídkou k uzavření kupní smlouvy (tímto vylučujeme § 1732 odst. 2 zákona číslo 89/2012 Sbírky zákonů, občanský zákoník). I když nám pošlete svou objednávku, ještě nejsme povinni s vámi kupní smlouvu uzavřít a zboží vám dodat. Důvodů pro neuzavření může být víc. Obzvlášť neoceňujeme, pokud jste vůči nám už v minulosti podstatně porušili své povinnosti. Taky se může stát, že si zkrátka budete přát objednat příliš mnoho kusů zboží nebo zrovna na trhu dojde materiál potřebný k výrobě vybraného výrobku.

2.3 Pokud si chcete naše zboží objednat, stačí postupovat následně: Zboží vložíte do košíku ve vámi vybraném množství a s požadovanými vlastnostmi na přání (rozměry, materiál, barva, apod.). V dalším kroku vyplníte objednávkový formulář, díky kterému zjistíme, komu máme náš výrobek dodat. Po vyplnění bude vaše objednávka obsahovat tyto informace:

a) informace o objednávaném druhu zboží a jeho množství,

b) informace o ceně zboží a vybraném způsobu jeho úhrady,

c) informace o požadovaném způsobu dodání objednávaného zboží, informace o nákladech spojených s dodáním zboží,

d) informace o nákladech spojených s úhradou ceny zboží,

e) vaše jméno a příjmení, případně vaše obchodní firma a IČO, informace o zástupci, adresa pro doručování, fakturační adresa, a telefonní číslo;

2.4 Než objednávku odešlete a zaplatíte kupní cenu, můžete si ji samozřejmě celou zkontrolovat, změnit a případně opravit chyby. Kliknutím na tlačítko „Zaplatit“ vyjadřujete souhlas s těmito obchodními podmínkami a zasíláte nám návrh na uzavření kupní smlouvy (dále také „objednávka“). My vám na váš e-mail vyplněný v objednávce zašleme potvrzení objednávky, které je závazným přijetím vašeho návrhu na uzavření kupní smlouvy. Jakmile naše potvrzení objednávky dostanete, je kupní smlouva uzavřena.

2.5 Jsme česká společnost a asi vás proto nepřekvapí, že kupní smlouvu uzavíráme v českém jazyce. Kupní smlouva a všechny její součásti (hlavně objednávka, tyto obchodní podmínky, reklamační řád a faktura) budou uloženy v bezpečí našeho elektronického archivu. Pokud jste spotřebiteli, zpřístupníme vám tyto informace na základě vaší písemné žádosti. Písemnou žádostí je i e-mail.

2.6 Odsouhlasením těchto obchodních podmínek souhlasíte s tím, že pro uzavření kupní smlouvy budete používat tzv. komunikační prostředky na dálku, jak jim říká občanský zákoník. Pod tak honosným označením si představte třeba počítač, tablet nebo telefon. Hlavně s internetem. Náklady na použití těchto prostředků si hradíte sami v rámci běžných plateb za telefon, internet, apod.

2.7 Pokud nejste spotřebiteli, vyhrazujeme si právo zrušit vaši objednávku a odstoupit od kupní smlouvy do doby, než zboží převezmete. Nebojte se, pokud k takové výjimečné situaci dojde, bez zbytečného odkladu vám vrátíme vámi zaplacenou kupní cenu. Peníze dostanete bezhotovostně na účet, který nám k tomu určíte.

3. Jaké jsou podmínky placení kupní ceny?

3.1 Kupní cenou myslíme cenu zboží, která se vám zobrazila v objednávce a kterou jste se uzavřením kupní smlouvy zavázali zaplatit. Kupní ceny uvádíme včetně daně z přidané hodnoty. Kupní ceny jsou platné po dobu, po kterou se vám zobrazují v obchodě. Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu, kterou jsme určili. Pokud v obchodě neuvedeme něco jiného, poskytnuté slevy z kupní ceny nemůžete vzájemně kombinovat.

3.2 Společně s kupní cenou nám zaplatíte také náklady spojené s dodáním zboží a případně dalšími náklady uvedenými v obchodě v rámci vaší objednávky. Pokud neuvedeme něco jiného, myslíme v tomto článku kupní cenou i poplatky placené dle objednávky s kupní cenou (náklady spojené s dodáním zboží. Pro placení těchto poplatků platí totiž stejná pravidla jako pro placení kupní ceny.

3.3 Kromě nákladů spojených s dodáním zboží vám neúčtujeme žádné další poplatky, pokud je tak uvedeno v obchodě v rámci vaší objednávky.

3.4 Jsme oprávněni od vás požadovat uhrazení celé kupní ceny před tím, než vám zboží odešleme.

3.5 Kupní cenu nám i ostatní poplatky placené dle objednávky můžete uhradit těmito způsoby:

a) platební kartou on-line prostřednictvím poskytovatele platebních služeb (on-line platební brány); poté, co vám zašleme e-mailem potvrzení vaší objednávky, budete přesměrován na on-line platební bránu;

b) V objednávce nám uvedete, jakým ze zmíněných způsobů chcete kupní cenu uhradit. Pokud si volbu rozmyslíte, nezoufejte. Ozvěte se nám e-mailem nebo na naši doručovací adresu a můžeme se na změně úhrady kupní ceny dohodnout.

3.6 Pokud budete chtít platit bezhotovostně platební kartou nebo na náš účet, je kupní cena splatná do 5 dnů od uzavření kupní smlouvy. Doba splatnosti začíná běžet první den po uzavření kupní smlouvy a končí pátý den poté včetně. To znamená, že pokud vám např. pošleme potvrzení objednávky 10. září, musíte nám kupní cenu uhradit do 15. září (včetně).

3.7 Pokud hradíte kupní cenu bezhotovostně platební kartou, splníte vaši povinnost uhradit kupní cenu okamžikem, kdy se celková výše kupní ceny připíše na náš účet.

3.8 Pokud kupní cenu do okamžiku splatnosti neuhradíte a jste spotřebiteli, bereme to tak, že jste odstoupili od kupní smlouvy. Můžete se nám samozřejmě ozvat, že odstoupit nechcete. Pak se můžeme domluvit na úhradě kupní ceny individuálně.

3.9 K vaší platbě vám vystavíme daňový doklad – fakturu a zašleme vám ji na vaši emailovou adresu, případně vám ji dáme na papíře při dodání zboží.

3.1é Vlastnické právo k objednanému zboží na vás přechází až poté, co zaplatíte celou kupní cenu. Pokud vám ve výjimečných případech bylo dodáno zboží, ke kterému na vás ještě nepřešlo vlastnické právo, jste povinni nám ho kdykoliv na naši žádost vrátit. Bez ohledu na to, jestli ho u sebe máte vy nebo někdo jiný.

4. Jaké jsou podmínky dodání zboží?

4.1 Objednané zboží vám můžeme dodat takto:

a) Zboží vám můžeme zaslat na vámi vybranou adresu sami nebo pomocí zvoleného dopravce, a to v rámci zemí, do kterých zasíláme (viz seznam);

b) Zboží si můžete vyzvednout osobně v naší provozovně na adrese venna.studio, Náměstí 28.října 17, Brno, 60200.

4.2 Zboží vám dodáme způsobem a na adresu, kterou uvedete v objednávce. Vy jste povinni si takto dodané zboží převzít.

4.3 Náklady spojené s dodáním zboží najdete v obchodě a platí po dobu, po kterou se vám zobrazují v obchodě. Před odesláním objednávky se vám tyto náklady zobrazují ve shrnutí vaší objednávky.

4.4 Pokud si přejete dodat zboží jinak, než běžně nabízíme, ozvěte se nám na email info@vennastudio.com a můžeme se domluvit individuálně. Pak prosím ale berte na vědomí, že za dopravu na vaše zvláštní přání nesete riziko (neodpovídáme za poškození zboží během takové dopravy) i případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

4.5 Pokud vám máme dodat zboží na vámi vybranou adresu a jste spotřebiteli, splníme svou povinnost dodat zboží okamžikem, kdy zboží fyzicky převezmete. Pokud jste podnikatelé, splníme svou povinnost vám dodat zboží v okamžiku, kdy zboží předáme prvnímu dopravci.

4.6 Chceme mít jistotu, že zboží dostanete do rukou vy. My i dopravce po vás proto můžeme před odevzdáním zboží požadovat vaše identifikační údaje (jméno a číslo objednávky), a při pochybnostech i identifikační průkaz (občanský průkaz, řidičský průkaz nebo cestovní pas). Jinak vám nemusíme zboží vydat.

4.7 Pokud si chcete zboží vyzvednout osobně, máte povinnost si ho převzít do 14 dnů ode dne, kdy vás budeme e-mailem informovat, že zboží je připraveno k převzetí.

4.8 Pokud bude zboží skladem, dodáme vám zboží následně:

a) Když kupní cenu platíte on-line platební kartou odešleme vám zboží nejpozději do 24 pracovních dnů ode dne, kdy zaplatíte kupní cenu.

4.9 Pokud látky nebudou u dodavatele skladem, případně jiné zboží nebude skladem, budete mít dodací lhůty stanoveny individuálně v objednávce.

4.10 Pokud vám zboží nedodáme ve lhůtách stanovených těmito obchodními podmínkami nebo v objednávce, můžete nás vyzvat k dodání v dodatečné lhůtě, která bude odpovídat okolnostem.

4.11 Společně se zbožím vám dodáme i doklady ke zboží. Hlavně fakturu a doklad o dodání

4.12 Pokud si zboží nepřevezmete ve stanovené lhůtě, jste v prodlení a porušujete kupní smlouvu. Chápeme, že se to může stát. Ale nám tímto vzniknou další náklady zejména na skladování zboží a případnou dopravu zboží. Proto nám odpovídáte za škodu či jinou újmu, která nám vašim prodlením s převzetím zboží vznikne.

4.13 Dnešní doba je složitá. Může se stát, že se dodavatelé zpozdí s dodáním materiálu na výrobu zboží nebo se stane jiná mimořádná událost, která nám značně ztíží nebo znemožní dodávky zboží, i když jsme ji nezavinili (tzv. vyšší moc). Mezi případy vyšší moci patří hlavně epidemie, válka, mobilizace, povstání, stávka, úřední nařízení nebo jiné nepředvídatelné překážky, které nastanou u nás, našich dodavatelů nebo subdodavatelů. Pokud k případu vyšší moci dojde, můžeme posunout dodání zboží o dobu trvání překážky a o přiměřenou dobu potřebnou k dodání zboží, až překážka odpadne. Může se stát, že v důsledku překážky nebudeme moci zboží dodat vůbec. Pak můžeme s vámi v souladu s § 1765 občanského zákoníku obnovit jednání o kupní smlouvě a dohodnout se například na dodání jiného zboží. Pokud se nedohodneme, můžete od kupní smlouvy odstoupit.

5. Od kdy za zboží už odpovídáte vy?

5.1 Od okamžiku, kdy na vás přejde tzv. nebezpečí škody na věci, za případné poškození, ztrátu, odcizení apod. neodpovídá venna.studio, ale vy.

5.2 Zboží vyzvedáváte osobně? Pak na vás nebezpečí škody na věci přechází v okamžiku, kdy zboží převezmete. A pokud si zboží nepřevezmete, ačkoliv jste měli, přechází na vás nebezpečí škody na věci v okamžiku, kdy jste si zboží převzít měli.

5.3 Máme vám zboží dle objednávky dodat sami nebo pomocí dopravce? Pak, pokud jste spotřebiteli, přechází na vás nebezpečí škody na věci v okamžiku, kdy zboží fyzicky převezmete. To ale neplatí, pokud na vaši žádost dodáváme zboží přes dopravce, kterého jsme vám nenabídli. Pokud jste podnikatel, přechází na vás nebezpečí škody na věci už v okamžiku, kdy zboží předáme prvnímu dopravci.

5.4 Když se zboží po přechodu nebezpečí škody na vás ztratí, nebo ho někdo odcizí nebo poškodí, máte stále povinnost nám uhradit jeho kupní cenu (respektive tato okolnost není důvodem pro vrácení kupní ceny). To ale neplatí, pokud jsme tuto okolnost způsobili my, nebo námi pověřená osoba.

6. Jak můžete zboží reklamovat?

6.1 Podmínky reklamace zboží najdete v Reklamačním řádu, který je přílohou č. 1 a nedílnou součástí těchto obchodních podmínek.

7. Jak můžete odstoupit od smlouvy jako spotřebitelé?

7.1 Pokud jste spotřebiteli, můžete ze zákona od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů a tím kupní smlouvu zrušit okamžikem, kdy nám toto odstoupení dojde. Nejpozději v poslední den lhůty musíte odstoupení odeslat.

7.2 14denní lhůta pro odstoupení běží od těchto okamžiků:

a) u kupní smlouvy ode dne, kdy jste převzali zboží (pokud neuvádíme níže něco jiného); nebo

b) u smlouvy, ve které se vám zavážeme dodat několik druhů zboží nebo několik částí, ode dne, kdy jste převzali poslední dodávku zboží nebo částí; nebo

c) u smlouvy, ve které jsme se vám zavázali dodávat zboží opakovaně, ode dne, kdy převezmete první dodávku zboží.

7.3 Jsou případy, kdy ani jako spotřebitelé nemůžete odstoupit od kupní smlouvy dle výše uvedeného odstavce. Při nákupu na našem obchodě nemůžete od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodů ve lhůtě 14 dnů, pokud jste si objednali zboží upravené podle svého přání. Pokud si zvolíte jinou, než námi navrhovanou standardní velikost nebo délku, nelze zboží vrátit bez udání důvodů v ochranné 14 denní lhůtě.

7.4 Odstoupit od smlouvy můžete jakýmkoliv způsobem. Pro odstoupení od kupní smlouvy můžete například využít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy[a], který je přílohou č. 2 těchto obchodních podmínek. Odstoupit od kupní smlouvy můžete osobně v našem sídle nebo formulář můžete poslat poštou na naši doručovací adresu nebo na naši e-mailovou adresu (informace najdete na první straně těchto obchodních podmínek). Jakmile od vás formulář dostaneme, neprodleně vám přijetí potvrdíme na vaši e-mailovou adresu.

7.5 Bezodkladně poté, co odstoupíte od kupní smlouvy, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, máte povinnost nám zaslat nebo předat zboží, které jsme vám dodali. Náklady na vrácení zboží nese zákazník, a to i v případě, že zboží nemůže být vráceno poštovní cestou. Pokud budete chtít, abychom si pro zboží přijeli my nebo náš dopravce, budou náklady pro odvoz zboží stejně vysoké jako náklady na dodání zboží tímto způsobem.

7.6 Vámi zaplacenou kupní cenu, včetně nákladů spojených s dodáním zboží odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu vám na základě vašeho odstoupení od smlouvy vrátíme stejným způsobem, jakým jsme je přijali. A to bezodkladně, nejpozději do 14 dnů od doručení vašeho odstoupení. Nejsme ale povinni vám peníze vrátit dříve, než nám zboží předáte nebo alespoň prokážete, že jste nám zboží odeslali.

7.7 Pozor! Ne vždy vám musíme vracet celou výši kupní ceny. Odpovídáte nám totiž za snížení jeho hodnoty, ke kterému došlo proto, že se se zbožím nakládalo jinak, než je nutné vzhledem k jeho povaze a vlastnostem. Pokud je zboží poškozené, máme nárok na to, abyste nám nahradili vzniklou škodu. A tento nárok na náhradu škody můžeme započíst proti vašemu nároku na vrácení zaplacených peněz, s čímž tímto souhlasíte.

7.8 Samozřejmě od kupní smlouvy můžete odstoupit i v případech, kdy vám toto právo přiznává občanský zákoník. Hlavně pokud podstatně porušíme naše povinnosti prodávajícího, z důvodu prodlení na naší straně nebo vadného plnění.

8. Jaká další práva máme my, venna.studio?

8.1 Máme právo odstoupit od kupní smlouvy, pokud se zboží již nevyrábí, nedodává nebo je z jiného důvodu nedostupné nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. To neplatí, pokud jste spotřebiteli.

8.2 Stejně jako vy, i my máme právo odstoupit od smlouvy z důvodů uvedených v občanském zákoníku. Hlavně v případě, kdy podstatně porušíte vaše povinnosti. Pokud nejste spotřebiteli, máme vždy právo od kupní smlouvy odstoupit, pokud jste v prodlení se zaplacením kupní ceny delším než 7dní.

8.3 Někdy vám můžeme s objednaným zbožím poskytnout i dárek. Pak spolu uzavíráme darovací smlouvu. Darovací smlouva má ale tzv. rozvazovací podmínku, dle které pokud my nebo vy odstoupíme od kupní smlouvy, přestane být darovací smlouva účinná. To znamená, že budete muset poskytnutý dárek vrátit, a to za stejných podmínek, za kterých jste povinni vrátit zakoupené zboží.

9. Jak zpracováváme vaše osobní údaje?

1. Informace o tom, jak zpracováváme vaše osobní údaje, najdete v Informacích o zpracování osobních údajů, které si můžete přečíst zde[b]. Tyto informace nejsou závazné a nejsou součástí kupní smlouvy ani těchto obchodních podmínek. Budeme ale rádi, když si je přečtete.

10. Jak spolu můžeme komunikovat a jaká jsou pravidla doručování?

10.1 Pokud jsme si s vámi nedohodli zvláštní způsob komunikace, bude jakákoliv naše společná komunikace, v rámci které můžeme zakládat, měnit nebo rušit kupní smlouvu, probíhat v souladu s tímto článkem obchodních podmínek. Konkrétně půjde o tyto způsoby komunikace: osobní vyzvednutí, kurýrní službou nebo elektronickou poštou, a to na adresy, které jsme si vzájemně písemně oznámili.

10.2 Ozvat se nám můžete i telefonicky, po telefonu spolu ale nebudeme zakládat, měnit ani rušit kupní smlouvu. Tedy vy ani my se k ničemu nebudeme telefonicky zavazovat.

10.3 Kdy jsou doručené listinné dokumenty?

a) dnem fyzického předání oznámení, pokud je dokument zasílán prostřednictvím kurýra nebo provozovatele poštovních služeb (s výjimkou zaslání formou doporučené pošty) nebo doručován osobně; nebo

b) dnem doručení potvrzeným na doručence, pokud je dokument zasílán doporučenou poštou a pokud je skutečně doručen; nebo

c) marným uplynutím lhůty 5 dní od uložení oznámení na příslušné pobočce pošty, pokud se dokument zasílaný provozovatelem poštovních služeb nepodaří doručit nebo pokud bude přijetí dokumentu odepřeno (vámi nebo námi, dle situace).

10.4 E-maily jsou doručeny v okamžiku, kdy je e-mailová zpráva odeslána z e-mailové schránky. To neplatí, pokud adresát zprávy prokáže, že se bez jeho zavinění zpráva nedostala do jeho dispozice.

11. Závěrem

11.1 Právní vztahy, které mezi námi a vámi vzniknou z kupní smlouvy, se řídí právem České republiky s vyloučením norem mezinárodního práva soukromého. Výslovně vylučujeme použití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží. Touto volnou práva nejsou dotčena práva vás jako spotřebitelů, která vám můžou vyplývat z právního řádu, který by se jinak na náš právní vztah použil.

11.2 Kupní smlouvy uzavřené v souladu s těmito obchodními podmínkami můžeme (my i vy) měnit jen písemnou dohodou (i prostřednictvím e-mailů). Pokud je některé ustanovení obchodních podmínek neplatné, neúčinné, nebo se takovým stane, nastoupí namísto neplatných ustanovení takové ustanovení, jehož smysl se neplatnému nebo neúčinnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatnost nebo neúčinnost jednoho ustanovení nemá vliv na platnost ostatních ustanovení.

11.3 My, venna.studio, nejsme vázáni žádným kodexem chování ve smyslu § 1826 odstavce 1 písmena e) občanského zákoníku.

11.4 Jako kupující na sebe přebíráte nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odstavce 2 občanského zákoníku. To neplatí pro spotřebitele.

11.5 Pokud máte jakýkoliv problém, budeme rádi, když ho první budete řešit s námi. Stačí nás kontaktovat jakýmkoliv způsobem. Pokud jste spotřebitelé a chcete případně spory řešit mimosoudně, můžete se obrátit na subjekt mimosoudního řešení sporu. Tím je například Česká obchodní inspekce na adrese www.coi.cz/informace-o-adr. Nebo můžete spor řešit online prostřednictvím unijní ODR platformy na adrese www.ec.europa.eu/consumers/odr.

11.6 Tyto obchodní podmínky používáme pro všechny smlouvy, které uzavřeme se zákazníky ode dne [04.11.2022].

Reklamační řád

1. Jak můžete reklamovat vadné zboží

1.1 Zde se dozvíte, jak můžete reklamovat vadné zboží a na co všechno máte právo. Doufáme, že náš reklamační řád nebudete muset nikdy použít. Ale co kdyby náhodou, že? Navíc je součástí smlouvy, kterou jste s námi uzavřeli, a tak by byla škoda vám ho nepředstavit. Samozřejmě nám můžete také napsat na e-mail [info@vennastudio.com / return@vennastudio.com ] nebo zavolat na +420 606 070 610 a my vám poradíme, jak postupovat. Jsme tu pro vás.

2. Co je to ta vada

2.1 Vada je naše noční můra. Přestože se snažíme do nejmenšího detailu vyšperkovat naše zboží, jako by bylo ze zlata, někdy se chybám neubráníme. Neseme odpovědnost za to, že zboží:

a) má vlastnosti, které jsme popsali na webových stránkách, ujednali si s vámi nebo které jste očekávali s ohledem na povahu zboží a naši reklamu,

b) se hodí k účelu, který pro jeho použití uvádíme nebo ke kterému se obvykle používá,

c) odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzoru nebo návrhu (samozřejmě pouze pokud jsme si pro vás vzor či návrh nachystali),

d) je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

e) vyhovuje požadavkům právních předpisů.

2.2 Naopak reklamovat bohužel nemůžete:

a) u zboží prodávaného za nižší cenu vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,

b) opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním,

c) u použitého zboží vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou mělo, když jste ho přebírali,

d) vadu zboží, o které jste věděli už před převzetím, nebo

e) pokud jste vadu sami způsobili například tím, že jste zboží používali v rozporu s návodem.

f) za vadu nepovažujeme ani přírodní charakter látky - drobné uzlíky ve vazbě látky nebo další defekty způsobené charakterem přírodního materiálu…

3. Do kdy musíte zboží reklamovat a na co máte nárok

3.1 Nejprve se pojďme podívat, jak to u nás chodí, když smlouvu uzavřete jako spotřebitelé.

a) Poskytujeme vám záruku v délce 24 měsíců. Tím se zavazujeme, že bude zboží po tuto dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel a že si zachová obvyklé vlastnosti.

b) Pokud se na zboží vyskytne v záruční době vada, můžete ho reklamovat. Že nevíte, co to je vada? Mrkněte se na čl. 2.1.

c) Primárně máte nárok na bezplatnou opravu zboží, zejména pokud jde vadu odstranit bez zbytečného odkladu. Dále můžete požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Týká-li se vada pouze součásti zboží, můžete požadovat jen výměnu součásti. Není-li to možné, můžete odstoupit od smlouvy. Kromě toho můžete přednostně požadovat přiměřenou slevu.

d) Právo na dodání nového zboží nebo výměnu součásti máte i v případě, že ho nemůžete užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě máte i právo od smlouvy odstoupit.

e) Vyskytne-li se vada na zboží prodávaném za nižší cenu nebo použitém, máte místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

3.2 Nyní se pojďme podívat, jak to u nás chodí, když smlouvu jako spotřebitelé neuzavřete (například protože jste podnikatelé).

a) Poskytujeme vám záruku v délce 12 měsíců. Tím se zavazujeme, že bude zboží po tuto dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel a že si zachová obvyklé vlastnosti.

b) Zjevnou vadu zboží musíte reklamovat bez zbytečného odkladu poté, co jste ji mohli při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit. Co je vada, najdete v čl. 2.1. Vždy proto zkontrolujte zboží před převzetím a ujistěte se, zda není poškozené. Je například protrhnutý, nebo mokrý obal. Nepřebírejte ji, případně informaci zaneste do předávacího protokolu a ihned nás kontaktujte. Porušením povinností uvedených v tomto odstavci zanikají vaše práva z vadného plnění.

c) Skryté vady musíte reklamovat nejpozději do konce záruční doby. I zde platí, že to musíte učinit bez zbytečného odkladu poté, co jste vadu mohli při dostatečné péči zjistit, jinak vám práva z vadného plnění zanikají. Ustanovení § 2112 odst. 1 a § 2618 občanského zákoníku (zákona č. 89/2012 Sb.) se nepoužijí.

d) Vada je podstatným porušením smlouvy, pokud jsme o ní již při uzavření smlouvy věděli nebo museli vědět, že byste smlouvu neuzavřeli, pokud byste toto porušení předvídali. V ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není.

e) Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, máte právo na dodání nového zboží, opravu, přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupení od smlouvy.

f) Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, máte právo na odstranění vady nebo přiměřenou slevu z ceny.

i) Reklamací se nezprošťujete povinnosti zaplatit cenu za zboží. Ustanovení § 2108 občanského zákoníku se nepoužije.

3.3 Nakonec si ukažme, co platí pro všechny kupující:

a) Náklady za doručení reklamovaného zboží k nám do venna.studio nehradí venna.studio. Veškeré náklady spojené s přepravou zboží hradí zákazník a bez nároku na refundaci. Částka za odeslání reklamovaného a opraveného zboží zpět k zákazníkovi bude uhrazena námi, čili venna.studio a však pouze jedenkrát v jedné objednávce

b) Reklamujete-li vady oprávněně, prodlužuje se záruční doba o tolik dní, po které je zboží u nás a vy ho nemůžete užívat.

4. Co udělat, když na zboží objevíte vadu

4.1 Abychom mohli reklamaci vyřídit, budeme potřebovat vaši součinnost. Ne nadarmo se říká, že ve dvou se to lépe táhne. Zabalte zboží a pošlete nám ho na adresu naší provozovny: Náměstí 28.října 17, Brno, 602 00. Samozřejmě nám ho můžete také osobně přivézt, bydlíte-li poblíž. Případně k jeho vrácení můžete využít Zásilkovnu. Stačí balíček zanést na vaši oblíbenou pobočku s kódem: 90030842.

4.2 Samotné zboží bohužel nestačí. Potřebujeme vědět, co s vámi poslaným balíkem dělat. Přiložte proto k balíku Formulář pro vrácení/reklamaci, také si jej můžete stáhnout zde.

4.3 Sami nemáme rádi papírování. Proto veškeré informace o vaší objednávce vepište do formuláře pro vrácení/reklamaci a to včetně kontaktů na vás, charekteru vady i způsobem refundace.

4.4 Pokud se spokojíte s přiměřenou slevou, potom nám bude stačit, že vadu prokazatelně nafotíte nebo natočíte na video a dokumenty pošlete na náš e-mail [reklamace@vennastudio.com] a nikoliv na naši adresu. Přidejte ale všechny informace uvedené v čl. 4.2. a čl. 4.3. I když máme fotky a videa rádi, někdy nestačí k tomu, abychom mohli reklamaci vyřídit. Dáme vám proto ihned vědět, zda zboží i přesto potřebujeme vidět osobně a domluvíme se s vámi na dalším postupu. Lhůta pro vyřízení reklamace se v takovém případě bude stavět po dobu, kdy nebudeme mít zboží u sebe.

4.5 Jakmile od vás reklamaci obdržíme, budeme se snažit vaši reklamaci vyřešit co nejdříve.

5. Dokdy reklamaci vyřídíme

5.1 Pokud jste spotřebitelé, garantujeme vám, že reklamaci vyřídíme nejpozději do 30 dnů od chvíle, kdy jste ji uplatnili. O tom, zda reklamaci uznáváme nebo zamítáme rozhodneme ihned, ve složitých případech do 14 pracovních dnů. Zjistíme-li, že vadu musíme odborně posoudit, na rozhodnutí o reklamaci si počkáte až 30 dnů. Vždy se ale budeme snažit, abyste na nás nemuseli čekat tak dlouho. Pokud spotřebitelé nejste, pokusíme se vše stihnout ve stejných lhůtách, maximálně v jejich dvojnásobku.

5.2 Nejprve vám jako spotřebiteli potvrdíme, kdy jste reklamaci uplatnili, co je jejím obsahem a jaký způsob vyřízení reklamace požadujete. Až bude vše hotovo, dostanete od nás černé na bílém datum a způsob vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pokud vám nebudeme moci reklamaci uznat, nebudeme vám tajit důvody. Naopak vám vše co nejpřesněji vysvětlíme. U jiných než spotřebitelských smluv nemáme povinnost reklamační řízení takto detailně evidovat. Když si to ale budete přát, určitě se domluvíme.

5.3 Kdybychom reklamaci nestíhali vyřídit včas, ozveme se vám, i kdybyste byli na druhé straně zeměkoule. Samozřejmě, pouze pokud budeme mít váš telefon nebo e-mail. Bude jen na vás, zda nám vytrhnete trn z paty a odsouhlasíte prodloužení lhůty. Navíc pokud jste spotřebitelé, náš shon hraje ve váš prospěch – zmeškání 30 denní lhůty pro vyřízení reklamace se totiž považuje za podstatné porušení smlouvy.

5.4 Pokud jste nám zboží poslali poštou, zašleme vám ho zpátky na vaši adresu, ledaže si ho budete chtít sami vyzvednout. Zboží, které jste k nám přivezli, na vás bude čekat na tomto místě, o čemž vás předem informujeme.

6. Konec dobrý, všechno dobré

6.1 Tak, a už jsme na konci. Tento reklamační řád používáme pro všechny smlouvy, které uzavřeme se zákazníky ode dne [04.11.2022].